آموزش استفاده صحیح از توالت ایرانی با محصول زانونشین تصویری

محصول توالت ایرانی نیم فرنگی زانونشین حفاظت سلامتی

ما در سال حدود 60 ساعت تمام روی توالت ایرانی می نشینیم ، به دلیل راحتی تخلیه روده و پیشگیری از بیماری های عفونی کمتر از توالت فرنگی استفاده می کنیم اما زانوها و کمر خود را باید بیمه کنیم تا در این زمان طولانی آسیب های جدی پیدا نکند . صحیح نشستن روی توالت ایرانی ( زمینی ) به ...ادامه مطلب